موانع صدور پروانه

اهمیت مجری ذی‌ صلاح درحد رفع موانع صدور پروانه است

اهمیت مجری ذی‌ صلاح درحد رفع موانع صدور پروانه است

اهمیت مجری ذی‌ صلاح درحد رفع موانع صدور پروانه است اگرچه سازمان نظام مهندسی در حوزه‌های طراحی و نظارت بر ساختمان‎ها موفقیت نسبتا قابل قبولی کسب کرده است و تلاش‌های این سازمان در طول 22 سال‌ فعالیت، منجر به تحول بزرگی در بخش ساخت و سازها شده… اگرچه سازمان نظام مهندسی در حوزه‌های طراحی و…