دانلود کتاب اصول و طراحی منظره و چشم انداز

دانلود کتاب اصول و طراحی منظره و چشم انداز pdf

دانلود کتاب اصول و طراحی منظره و چشم انداز

کتاب اصول و طراحی منظره و چشم انداز pdf نوشته دکتر محمد رضوانی برای رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه پیام نور می باشد که دارای 265 صفحه بوده و برای دانشجویان معماری نیز کاربردی و قابل استفاده می باشد و در این بخش از سایت سازه برتر می توانید فایل pdf این کتاب را دانلود نمایید.

این کتاب شامل 5 فصل است که به ترتیب شامل فصل اول بررسی های پیشینه تاریخی ، فصل دوم آشنایی با انواع باغ و پارک ، فصل سوم کاربرد مصالح ساختمانی و گیاهان تزیینی در طراحی منظر ، فصل چهارم اجرای طرح فضای سبز و مقررات مربوط به آن و فصل پنجم نگهداری فضای سبز می شود.

.

مقدمه

زندگی کنونی بشر و پیچیدگی های روزمره آن و استفاده از ابزار و تکنولوژی، عملاً موجبات چالش های شدید هویتی شده است، از این رو استفاده از طبیعت و مواهب آن فرصت گرانبهایی برای تجدید روحیه و برخورداری از فواید معنوی آن می باشد. دیدن مناظر طبیعی زیبا و حضور در آنها احساس مفرحی در انسان ایجاد می کند و لذا آدمی با پناه بردن به کوه، دشت، صحرا، جنگل و گلزار بر غنای روحی خویش می افزاید.

از طرف دیگر شکل دادن به طبیعت و بازآفرینی آن در اشکال چشم نواز با آمیزه ای از هنر و معماری، موجبات پیدایش مناظر و چشم اندازهای بدیع و شگفت انگیزی شده است که تلاش شده در این مجموعه به طراحی و ایجاد آن ها اشاره شود.

.

.

فهرست مطالب کتاب اصول و طراحی منظره چشم انداز:

مقدمه

فصل اول: بررسیهای پیشینه تاریخی

1-1 مقدمه

2-1 بررسی پیشینههای تاریخی

1-2-1 باغهای مصر باستان

2-2-1 باغهای یونان باستان

3-2-1 باغهای روم باستان

4-2-1 باغهای چینی

5-2-1 باغهای ژاپنی

6-2-1 باغهای اروپایی در قرون وسطی

7-2-1 باغهای خلفای اسلامی در جنوب غرب اروپا

8-2-1 باغهای ایتالیا در دوره رنسانس

9-2-1 باغهای رسمی فرانسوی

10-2-1 باغهای انگلیسی

11-2-1 باغ آمریکایی

3-1 تاریخچه طراحی منظر در ایران

4-1 تحول تاریخی باغ در ایران

1-4-1 باغهای تیموری

2-4-1 باغهای صفوی یا شاهعباسی

3-4-1 باغهای قاجاری

4-4-1 باغهای شیراز

5-4-1 باغهای تبریز

6-4-1 باغ فین کاشان

7-4-1 باغ شاهزاده (ماهان کرمان)

8-4-1 باغ گلشن

خودآزمایی

.

فصل دوم : آشنایی با انواع باغ و پارک

1-2 مقدمه

2-2 باغ، پردیس و انواع آن

1-2-2 باغهای ایرانی

2-2-2 باغهای فرانسوی

3-2-2 باغهای انگلیسی

4-2-2 باغهای چینی و ژاپنی

3-2 مفهوم پارک و تقسیمات آن

1-3-2 پارک گیاهشناسی یا بوتانیک

2-3-2 پارک جنگلی

3-3-2 پارک ورزشی

4-3-2 پارک بینالمللی

5-3-2 پارک ملی

6-3-2 پارک شهری

4-2 پارک در ایران

5-2 فضای سبز شهری و تقسیمات آن

1-5-2 تعریف فضای سبز شهری

2-5-2 تقسیمبندی فضاهای سبز شهری

6-2 انواع فضاهای سبز شهری

1-6-2 فضاهای سبز خطی

2-6-2 فضاهای سبز میادین و بلوارها

3-6-2 کمربندهای سبز

7-2 تقسیمبندی فضاهای سبز ایران بر اساس دیدگاههای اقلیمی

خودآزمایی

.

فصل سوم: کاربرد مصالح ساختمانی و گیاهان تزئینی در طراحی منظر

1-3 مقدمه

2-3 مصالح ساختمانی و دانش فنی طراحی محیط و منظر

1-2-3 مواد زنده

2-2-3 مواد غیر زندهای که به صورت طبیعی مصرف میشوند

3-2-3 مواد غیر زندهای که به شکل بسیار تغییر یافته مصرف می شوند

4-2-3 مصالح مصنوعی

5-2-3 مصالح ترکیبی

3-3 مفاهیم ساختمانی طراحی منظر

4-3 انواع سیستمهای سازه در طراحی منظر

1-4-3 سازه های تودهای

2-4-3 سازههای شبکهای

3-4-3 دالهای (تاوهای) سازهای

4-4-3 صفحههای تاشده

5-4-3 قوسها

6-4-3 طاقها

7-4-3 گنبدها

8-4-3 پوستههای نازک

9-4-3 خرپاها

10-4-3 قابهای فضایی

11-4-3 گنبدهای ژئودزیک

12-4-3 سازههای کششی

13-4-3 سازههای کابلی

14-4-3 سازههای کشبستی

15-4-3 سازههای بادی

5-3 ضوابط و موارد کاربرد گیاهان در طراحی منظر

1-5-3 اصول کلی کاربرد گیاهان در فضای سبز

2-5-3 ضوابط کاربرد درختان در فضای سبز

3-5-3 تعریف درخت و کاربرد آن در فضای سبز

4-5-3 تعریف درختچه و کاربرد آن در فضای سبز

5-5-3 ضوابط کاشت گیاهان بالارونده

6-5-3 خصوصیات و کاربری چمن

7-5-3 نحوه انتخاب گونههای مقاوم و سازگار گیاهان

6-3 گیاهان مناسب برای کاربریهای مختلف فضای سبز

خودآزمایی

.

فصل چهارم: اجرای طرح فضای سبز و مقررات مربوط به آن

1-4 مقدمه

2-4 آشنایی با طراحی فضای سبز

3-4 فنون طراحی

1-3-4 فهرست کردن عرصهها

2-3-4 پیشطرح

3-3-4 تقسیمبندی عرصه

4-3-4 ثبت اندازه و ابعاد عناصر

5-3-4 ابتکار در اندازهگیری

6-3-4 جهت اندازهگیریها

7-3-4 در نظر گرفتن معابر عملیاتی

8-3-4 ملزومات

9-3-4 طراحی روی کاغذ

10-3-4 تجارب فنی

11-3-4 کارکرد فضای سبز

12-3-4 پیتاک

4-4 گام های مطالعه و طراحی در طبیعت

5-4 فرآیندهای طراحی و معماری محیط و منظر

1-5-4 آنالیز سایت

2-5-4 آنالیز سایت پایه

6-4 اصول و مفاهیم طراحی فضای سبز

1-6-4 اصل سادگی

2-6-4 اصل تعادل

3-6-4 تمرکز (نقطه تمرکز)

4-6-4 اصل ریتم و خط

5-6-4 اصل مقیاس و تناسب

6-6-4 اصل وحدت و یکپارچگی

7-4 معیارها و ضوابط طراحی در طبیعت

8-4 بینش طراحی در پروژههای فضای سبز

1-8-4 پارکها و کاربردهای تفرجی

2-8-4 کاربردهای مرکزی شهر

3-8-4 فضاهای سبز مسکونی

4-8-4 فضاهای سبز مراکز آموزشی

5-8-4 مراکز خرید

6-8-4 گورستان

9-4 ساختمانها و ضوابط تأسیس فضاهای سبز شهری

1-9-4 ضوابط طراحی مکانهای سرپوشیده

2-9-4 ضوابط طراحی سرویسهای بهداشتی

3-9-4 ضوابط طراحی دریاچه و استخر

4-9-4 ضوابط طراحی پارکینگ

5-9-4 ضوابط مربوط به طراحی پیادهروهای فضای سبز

6-9-4 ضوابط طراحی آب نماها

7-9-4 ضوابط طراحی محل بازی کودکان در فضای سبز

8-9-4 ضوابط طراحی محل نگهداری حیوانات در پارکهای شهری

9-9-4 ضوابط طراحی ساختمانهای اوقات فراغت

10-4 شرایط عمومی پیمان

1-10-4 تعاریف و مفاهیم

2-10-4 تاییدات و تعهدات پیمانکار

3-10-4 تعهدات و اختیارات کارفرما

4-10-4 تضمین، پرداخت، تحویل کار

5-10-4 حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق هزینه تسریع و ……

خودآزمایی

.

فصل پنجم: نگهداری فضای سبز

1-5 مقدمه

2-5 دستورالعملهای نگهداری و حفاظت فیزیکی گیاهان

1-2-5 دستورالعمل جابهجایی گیاهان و مراقبتهای لازم

2-2-5 دستورالعمل دفع آفات و مبارزه با علفهای هرز

3-2-5 دستورالعمل مربوط به نوع خاک و تعویض و کوددهی

4-2-5 دستورالعمل بهرهبرداری و نگهداری از سیستمهای آبیاری

5-2-5 دستورالعملهای جمعآوری آبهای سطحی

6-2-5 دستورالعمل نظارتی و کنترل کیفیت

3-5 حفاظت فضای سبز

1-3-5 تهیه برنامه نگهداری باغ

2-3-5 پرسنل

3-3-5 وسایل کار

4-5 نگهداری از باغ

1-4-5 آبیاری

2-4-5 تغذیه و کوددهی

3-4-5 هرس کردن و سرزنی چمن

4-4-5 وجین کردن

5-4-5 کنترل حشرات و بیماریها

خودآزمایی

منابع

.

.

عنوان: کتاب اصول و طراحی منظره و چشم انداز

فرمت: pdf

حجم: 9.87 MB

دانلود با لینک مستقیم: برای دانلود کلیک کنید

پسورد فایل فشرده: www.saze20.ir (تایپ کنید)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *